วิจัยสาขาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ปณิธาน กระสังฆ์ หัวหน้าสาขา

พศ.2563

Effects of application Bamboo grove continue to tea level of patients diabetic type 2, Chiang Rak Noi Sub-district,Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

พศ.2561

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง ตาบลตะกร้อ อาเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2558

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร กรณีศึกษา ตาบลเขื่อนแก้ว อาเภอ หนุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

การเผยแพร่ : สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

พศ.2563

ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนเกาะและชุมชนชายฝั่ง จังหวัดพังงา
A comparative stud of the quality of life of the elderly living in the island communities and coastal communities in Phang Nga Province

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

พศ.2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

พศ.2560

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้สูงอายุ ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2559

ารศึกษาความสัมพันธ์ระยะเวลาต่อการเกิดสารโพล่าร์ในน้ามันที่ใช้ทอดอาหาร
ประเภทเนื้อและแป้ง

การเผยแพร่ :   การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานผลงานระดับชาติครั้งที่3 ก้าวสู่ทศวรรษที่2 บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

พศ.2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

พศ.2560

วิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณของผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเฉลิมีพระเกียรติ60พรรษา

การเผยแพร่ : การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่1 ณ มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์วราภรณ์ นุตาดี

พศ. 2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์พลอยฒญารินทร์ ราวินิจ

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การป ระชุม วิชาก ารระ ดับชา ติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา