วิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา หัวหน้าสาขา

พศ.2561

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่  : การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่5 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2561

พศ.2560

ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบครบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีน้าหนักเกิน

การเผยแพร่  :  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่1  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2560

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ทวิช พรหมพิทักษ์กุล

พศ.2560

ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายแบบครบวงจรต่อสุขสมรรถนะในวัยรุ่นที่มีน้าหนักเกิน

การเผยแพร่  :  การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่1  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2560

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ทยาวีย์ ช่างบรรจง