เจ้าหน้าที่

นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสุภาพร จันทาทอง

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาว นัฎฐา เจริญสม

นักวิทยาศาสตร์ประจำ

สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเเละวิทยาศาสตร์การเเพทย์

นางสาวกรกนก เหรียญทอง

เจ้าหน้าที่

นางสาวเพ็ญสร อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่ธุรการ