การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปริญญาโท การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.) 2 ปี

ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 4 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (แผน ก)

     ด้านเวชกรรมไทย       3 ปี

     ด้านเภสัชกรรมไทย     2 ปี

     ด้านการนวดไทย        2 ปี

     ด้านการผดุงครรภ์ไทย 1 ปี

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย (Bachelor of Science Program in Traditional Thai Medicine )
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ปรัชญา

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยมุ้งเน้นประยุกต์ภูมิปัญญญาประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อการช่วยเหลือชีวิตต่อตนต่อผู้อื่นสอดคล้องกับเศษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเอง

ความสำคัญของหลักสูตร

การจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติสาขาการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่อสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับศาสตร์แขนงอื่น มีการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30     หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                              12       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์       6       หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 107     หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       54       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาชีพ                      53       หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี    6     หน่วยกิต

ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
11GE1401การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวน  การคิด3(3-0-6) 
  GE1402มนุษย์ สังคม และโลกาภิวัฒน์3(3-0-6) 
  GE1501ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6) 
  GE1502ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3(2-2-5) 
  GE1601วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม3(3-0-6) 
  TM1101เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย2(1-2-3) 
  TM1102ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย2(1-2-3) 
รวม19(16-6-35) 
   
ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
12GE1405ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นไทย3(3-0-6) 
  GE1503การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 
  GE1602ฉลาดคิดด้วยวิทยาศาสตร์3(3-0-6) 
  TM1103กายวิภาคศาสตร์3(2-2-5) 
  TM1104ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย3(2-2-5) 
  TM1105สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย1(1-0-2) 
  TM1106ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการส่งเสริมสุขภาพ2(1-2-3) 
รวม18(14-8-32) 

 

ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
22GE1407ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6) 
  TM2115สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย1(1-0-2) 
  TM2116การประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยโรค2(1-2-3) 
  TM2117กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย3(3-0-6) 
  TM2118เภสัชวิทยาและพิษวิทยา3(2-2-5) 
  TM2119พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย3(2-2-5) 
  TM2220การนวดไทย 13(1-4-4) 
รวม18(13-10-31) 

 

ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
31TM3123ระบบสุขภาพของประเทศไทย2(2-0-4) 
  TM3124ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย2(2-0-4) 
  TM3125ระเบียบวิธีวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย3(2-2-5) 
  TM3226เวชกรรมไทย 33(2-2-5) 
  TM3227เภสัชกรรมไทย 33(2-2-5) 
  TM3228การนวดไทย 23(1-4-4) 
  TM3229การผดุงครรภ์ไทย 13(2-2-5) 
  xxxxxxเลือกเสรี3(2-2-5) 
รวม22(15-14-37) 

 

ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
32TM3130การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น2(1-2-3) 
  TM3131โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย3(0-9-0) 
  TM3232เวชกรรมไทย 43(2-2-5) 
  TM3233เภสัชกรรมไทย 43(2-2-5) 
  TM3234การนวดไทย 33(1-4-4) 
  TM3235การผดุงครรภ์ไทย 23(2-2-5) 
  xxxxxxเลือกเสรี3(2-2-5) 
รวม20(10-23-27) 

 

ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
41TM4337ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย4(0-28-14) 
  TM4338ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย3(0-21-11) 
รวม7(0-49-25) 

 

ชั้นปีที่ภาคการศึกษารหัสรายวิชาจำนวนหน่วยกิตหมายเหตุ
42TM4339ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย3(0-21-11) 
  TM4340ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย3(0-21-11) 
รวม9(0-42-22) 

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัธ

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

ดร. ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

อาจารย์ประจำ

สถานที่ติดต่อ:    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช โทรศัพท์: 081-918-4467  Email: vadhana.j@ptu.ac.th

ดร. ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์  โทรศัพท์: 061-498-7874  email: suparus.u@ptu.ac.th