ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนา ชยธวัธ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนา ชยธวัธ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสสภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและดำรงตำแหน่ง “ประธานอนุกรรมการ”