คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ PTU-AHS Welcome freshy 2024“

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ PTU-AHS Welcome freshy 2024” ณ ห้องประชุมปัทมาวดี อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยท่าน ผศ.ดร.นฤนาท ยืนยง คณคดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประทานเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมในงานได้มีคณาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าสาขาแต่ละสาขา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา ทั้งนี้ ได้มีตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่แต่ละสาขา ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ในการศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย
📷Credit : สโมสรถ่ายภาพ