เทคนิคการแพทย์

MTbuilding

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รับรองให้จัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Bachelor of Science Program in Medical Technology


ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำ


ความสำคัญของหลักสูตร

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์สามารถปฏิบัติงานทั้งในด้านวินิจฉัยและป้องกันโรค ส่งเสริมและพื้นฟูสุขภาพเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ในระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ อาทิเช่น

  1. นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้ประกอบการด้านเทคนิคการแพทย์
  3. นักวิชาการหรือนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานีว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. ไม่มีความพิการทางร่างกายขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 146  หน่วยกิต

แผนการศึกษา

* กลุ่มวิชาเสริมสร้างศักยภาพพิเศษ (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รายวิชาเพื่อธุรกิจและการจัดการ หน่วยกิต
MT4212 ธุรกิจสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
MT4213 หลักแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)
MT4214 เศรษฐศาสตร์สำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(2-0-4)
รายวิชาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
MT4215 การแพทย์แม่นยำ 2(2-0-4)
MT4216 โภชนพันธุศาสตร์และอีพีเจเนติกส์ 2(2-0-4)
MT4217 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
MT4218 หลักการการผลิตชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)

สมัครเรียนสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีการศึกษา 2567

* ระยะเวลารับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 19 - 28 มีนาคม 2567
** ระยะเวลารับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 3 มี  - 25 เมษายน 2567

*** ระยะเวลารับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 3 - 17 พฤษภาคม 2567