วิจัยสาขาเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.มนัส จงสงวน

 อาจารย์ ดร. ธัญวิสิษฐ์   เจริญยื่ง

พ.ศ. 2564

Supercritical Fluid Extraction of Medium Chain Triglycerides (MCTs) from Coconut (Cocos nucifera) Kernel and Evaluation of MCTs in Commercial Products.