วิจัยสาขาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

พศ.2559

1. Health Promotion of the Elderly in Nakornpatom Province, Thailand

เผยแพร่ : International Conference on Natural Science and Environment ณ เมือง Saint Petersburg, Russia 0n September 5-6, 2016

2.  REHABILITATION OF POSTPARTUM MOTHERS BASED ON THAI TRADITIONAL MEDICINE IN NAKHON PATHOM PROVINCE, THAILAND

เผยแพร่ : International Business Economic Tourism Science Technology Humanity Social Science and Education Research Conference ณ เมือง SMilan, Italy 0n November 9-11, 2016

พศ.2560

1.SOCIAL SUPPORT OF POSTPARTUM MOTHERS BASED ON FOLK MEDICINE IN NAKORNPATOM PROVINCE, THAILAND

เผยแพร่ : International Business Tourism and Applid Science Research Conference ณ London,United Kinkdom 0n April 5-7, 2017

2.“พฤติกรรมการกินที่มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดนครปฐม,”

เผยแพร่ :  วารสารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2(1), หน้า 1-15. (2560)

พศ.2561 

1.AN ANALYSIS OF THE FACTORS ASSOCIATING CHARACTERISTICS AND METHODS OF USING ALTERNATIVE MEDICINE OF THE ELDERLY IN SAMUTSONGKRAM PROVINCE, THAILAND

เผยแพร่: International Academic Multdisciplinary Research Conference in Zurich, Switzerland 0n June 20-22, 2018

2.ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LOCATIONOF HOSPITALS AND
POPULATION DISTRIBUTIONIN THAILAND

เผยแพร่: International Academic Multdisciplinary Research Conference in Zurich, Switzerland 0n June 20-22, 2018

3.EFFECTS OF LEARNING STROKE OF POPULATION GROUP AT RISK IN SAMUTSONGKRAM PROVINCE, THAILAND

เผยแพร่: International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-being. The 80th Aniversary of Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand 0n November 8, 2018

4.AN ANALYSIS OF THE LOCATIONAL PATTERN OF HOSPITALS IN THAILAND

เผยแพร่: International Academic Multdisciplinary Research Conference in Rome, Italy 0n November 28-30, 2018

5. LEARNING ACHIEVEMENT OF STROKE OF THE ELDERLY IN SAMUTSONGKRAM PROVINCE, THAILAND

พศ.2563

เผยแพร่: International Academic Multidisciplinary Research Conference in Rome, Italy on November 28-30, 2018

USE OF KNOWLEDGE PALMISTRY TO DIAGNOSIS NEUROPATHY, ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THAI TRADITIONAL MEDICINE

เผยแพร่: The 2020 International Academic Multdisciplinary Research Conference in Valletta, Malta 0n March 9-11, 2020

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช หัวหน้าสาขา

พศ.2564

 1. Forecasting the Prevalence of the New Hypertension and Diabetes Mellitus in Muang Surin. The 8th National and International Research Conference, Pathumthani University, Pathumthani, Thailand. pp. 75-80
 2. Analysis of University Students' Grade Point Average Before and After COVID-19. The 8th National and International Research Conference, Pathumthani University, Pathumthani, Thailand. pp. 81-89.
 3. การคำนวณขนาดตัวอย่างในการออกแบบการทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 หน้า 1-13
 4. โครงสร้างตำรับยาแผนไทยจากคุณสมบัติของส่วนประกอบสมุนไพร
 5. ที่มาสรรพคุณตัวยาในตำราการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาสมุนไพรอบเชย. วารสารหมอยาไทยวิจัย. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 137-159
 6. การใช้ประโยชน์ต้นโทะ บ้านโคกสยา จังหวัดนราธิวาส. วารสารรัชต์ภาคย์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 42 หน้า 73-86
 7. การวิเคราะห์ตำรับยาโรคไข้ของหมอวงศ์ พิมท่าทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา หน้า 1-8
 8. สถิติ : นัยสำคัญ อำนาจทดสอบ ขนาดตัวอย่าง และ ขนาดอิทธิพล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1หน้า 104-115
 9. Analysis of University Students' Grade Point Average Before and After COVID-19. The 8th National and International Research Conference Pathumthani University, Pathumthani, Thailand. pp. 81-89.

พศ.2563 

1.ประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจากสภาพอากาศ: กรณีศึกษาจังหวัดตาก

2.สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับผลการตรวจเลือด

การเผยแพร่  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

พศ.2562

1.การศึกษาภาคตัดขวางความชุกและปัจจัยกาหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน

การเผยแพร่  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6ประจาปี พ.ศ.2562

2.ความสัมพันธ์ระหว่างราศีเกิดกับโรคและความผิดปกติของธาตุตามคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย.

การเผยแพร่ :  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

3.Using Markov chains to forecast the proportion of noncommunicable diseases.

การเผยแพร่ :  Songklanakarin Journal of Science and Technology. Sep.-Oct. 2019, 41(5), 1124-1130. Scopus

4. สถิติกลุ่มโรคและตำแหน่งดวงดาว

การเผยแพร่ : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562). หน้า 305-316. TCI กลุ่ม 1.

5. การทำนายสัดส่วนผู้ป่วยจำแนกตามจำนวนกลุ่มโรคโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ.

การเผยแพร่ :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563), หน้า 10-20. หนังสือตอบรับวันที่ 21 สิงหาคม 2562. TCI กลุ่ม 1.

พศ. 2561

1.ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมก่อโรคกับสภาวะสุขภาพ.

การเผยแพร่ :  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2561

 

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การป ระชุม วิชาก ารระ ดับชา ติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2560

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

พศ. 2563
1. DETERMINATION BIOLOGICAL ACTIVITY OF GRAPE SEED EXRACTS

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2561

Bioactivity and phytochemical assessments of grape seed extract

การเผยแพร่ :

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2561 วันที่ 4เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค

พศ.2563

 1. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2562

1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ :

การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560

อาจารย์สมพร จิตรัตนพร

พศ. 2564

 1. การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 2 (ฉบับที่ 2) หน้า 71-85.

พศ. 2563

1.ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2.ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2561

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ

การเผยแพร่ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับพิเศษ

พศ. 2560

การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของตารับยาแก้มะเร็งของหมอพื้นบ้าน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธี Brine shrimp

การเผยแพร่ :  การประชุม วิชาการระ ดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560(หน้า615-619) วันที่ 1 เมษายน 2560   วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

อาจารย์ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

พศ.2564

 1. การแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด 19. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 2 (ฉบับที่ 2) หน้า 71-85.

พศ.2563

1. ผลของการให้ความรู้ด้านสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2. ผลของโปรแกรมกายบริหารแบบไทยท่าฤษีดัดตนผ่านคิวอาร์โค้ดต่อความรู้และสุขภาพของประชาชนชุมชนวัดหงส์ปทุมวาส จังหวัดปทุมธานี

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ. 2562

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเผยแพร่ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 35 (1) : 239-251.

พศ. 2561

1.การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพ

การเผยแพร่ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับพิเศษ

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตามแนวคิดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. 

การเผยแพร่ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34 (1) : 112-124.

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1.

การเผยแพร่ :  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34 (3) :108-118

พ.ศ. 2560

ผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความพร้อมและความเครียดของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์

การเผยแพร่ :   วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 33 (2) : 43-53

 

 

 

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

 

 

อาจารย์ไพรชา สุทนต์

พศ.2563

 1. การพัฒนาวุ้นเจลาตินสาเร็จรูปตรีสมอ

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พศ.2562

1.ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี.

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

พศ.2560

การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลกระกวานในหลอดทดลอง

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2560

 

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

แพทย์ไทย กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข (ประจำคลินิกแผนไทย)