ทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัยในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติhttp://www.nrct.net
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยhttp://www.trf.or.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาhttp://www.mua.go.th
สำนักงบประมาณhttp://www.bb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาhttp://www.krisdika.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติhttp://www.once.go.th
เครือข่ายกาญจนาภิเษกhttp://www.kanchanapisek.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติhttp://www.nstda.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติhttp://www.nectec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติhttp://www.mtec.or.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติhttp://www.biotec.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขhttp://www.hsri.or.th
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาhttp://www.fda.moph.go.th
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติhttp://www.cuture.go.th/thai
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)http://www.moe.go.th/webtes
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)http://nccc.thaigov.net
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายhttp://www.csb.in.th
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนhttp://www.nfe.go.th
กรมควบคุมมลพิษhttp://www.pcd.go.th
กรมวิชาการhttp://www.dcid.go.th
กรมการศาสนาhttp://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm
กรมการศึกษานอกโรงเรียนhttp://www.nfe.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมhttp://www.dip.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีhttp://www.ttc.moste.go.th
กรมป่าไม้http://www.forest.go.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยhttp://www.tourismthailand.org
การเคหะแห่งชาติhttp://www.nhanet.or.th
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยhttp://www.bot.or.th
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)http://www.ipst.ac.th
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยhttp://www.clt.or.th
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมhttp://www.oepp.go.th
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานhttp://www.nepo.go.th
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยhttp://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติhttp://www.ftpi.or.th
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยhttp://www.moi.go.th/ent55.htm
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติhttp://www.eppo.go.th
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิตhttp://dmh2001.com
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทยhttp://www.thaiappraisal.org
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
(Thailand Toray Science Foundation)
http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยhttp://www.bot.or.th
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)http://www.sac.or.th
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุขhttp://www.thaiantitobacco.com
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาhttp://idea.moe.go.th
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยhttp://www.clt.or.th