เกี่ยวกับคณะฯ

ประวัติความเป็นมา

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการกำลังคนของสังคมทั้งระดับประเทศและสากลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการประชุมสภาครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา

ปรัชญา

“สร้างคน สร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “Develop Health Manpower to Enhance Quality of Life and Environment”

ปณิธาน

“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “Knowledge Management for Developing Quality of Life and Environment”

วิสัยทัศน์

“องค์กรสอนงานระดับแนวหน้า มุ่งพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ” “A Leading Coaching Organization with Excellent Body of KnowledgeIn Developing Health and Environment”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย