เกี่ยวกับคณะฯ

ประวัติความเป็นมา

คณะสหเวชศาสตร์ (เดิม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการกำลังคนของสังคมทั้งระดับประเทศ และสากลในด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการประชุมสภาครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) ในปี 2563 ได้สร้างอาคารการศึกษาใหม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้พิจารณาเห็นควรเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อคณะจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็น คณะสหเวชศาสตร์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้น คณะสหเวชศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มีมติอนุมัติในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ปรัชญา

“มีคุณธรรม รู้วิชาการ นำปฏิบัติได้ สร้างบัณฑิตด้านสุขภาพ” “Morality, Academic Knowledge, Implementation for Creating Graduates in Health”

ปณิธาน

“ผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพระดับชาติและสากล” “Producing Health Graduates Being Quality for the National and International Standardization”

วิสัยทัศน์

“คณะสหเวชศาสตร์ องค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสังคม” “Faculty of Allied Health Sciences, An organization that aims to produce health graduates who are standardized and accepted in society.”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. บริหารทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย