วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“คณะสหเวชศาสตร์ องค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสังคม” “Faculty of Allied Health Sciences, An organization that aims to produce health graduates who are standardized and accepted in society”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. บริหารทรัพยากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย