วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“องค์กรสอนงานระดับแนวหน้า มุ่งพัฒนาองค์ความรู้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ” “A Leading Coaching Organization with Excellent Body of KnowledgeIn Developing Health and Environment”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินการวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย