วิจัยสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์ หัวหน้าสาขา

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ปรัตถากร ภักดิ์วาปี

อาจารย์สราวุธ รุ่งแจ้ง

อาจารย์วริยา เคนถวาย

อาจารย์ชุลี โนจิตร