สาขาเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์
ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.มนัส
จงสงวน

หัวหน้ากลุ่มวิชา

ภูมิคุ้มกันวิทยา และปรสิตวิทยา

รศ. พล.ต.อดิศักดิ์ หนูหน่าย

หัวหน้ากลุ่มวิชา

จุลชีวิทยาคลินิก

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

หัวหน้ากลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

อาจารย์สิริน
ฟองศิริไพบูลย์

หัวหน้ากลุ่มวิชา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา

ผศ. ดร.ปิยพร
ณ นคร

หัวหน้ากลุ่มวิชา

เคมีคลินิก

ศ.ดร.พรรณี  บุตรเทพ

หัวหน้ากลุ่มสาขา

โลหิตวิทยา

 อาจารย์ ดร.
ธัญวิสิษฐ์   เจริญยื่ง

อาจารย์ประจำสาขา

เทคนิคการแพทย์

ผศ. พ.อ.หญิง

อัญชลี   วิศวโภคา

อาจารย์ประจำสาขา

เทคนิคการแพทย์

รศ.ฐิติมนรัตน์

ดวงจันทร์ดา

อาจารย์ประจำสาขา

เทคนิคการแพทย์

 อาจารย์จีรภา น้อยสีเหลือง

อาจารย์ประจำสาขา

เทคนิคการแพทย์