การจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเช้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเช้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมื่องปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 คน โดยการอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและงานที่อาจจะเป็นอันตราย รวมถึงภารกิจของหน่อยงานสังกัดกระทรวงแรงงานภายในจังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความพร้อมเป็นกำลังแรงงานที่มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถคุ้มครองสิทธิของตนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับบุคคลอื่น