การประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 อ.ดร.จิราพร สตางาม และ อ.วงศธร งามเผือก สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้รับมอบหมายจาก ดร.นฤนาท ยืนยง รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร และคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ” ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงเเรมเซ็นทาราเเทรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์