การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 62  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้เผ็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ครั้งที่ 1/2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีคณาจารย์ และ ตัวแทนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้