กิจกรรมคณะ

 ปีการศึกษา 2562

    

 

ปีการศึกษา 2563

 

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มิตรไมตรีคลินิกกับคณะสหเวชศาสตร์

 

ตรวจประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย