คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดทำโคงการวิเคราะห์องค์กรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดทำโคงการวิเคราะห์องค์กรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566-2570 โดยมีท่าน ผศ.ดร. นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในการจัดทำโคงการวิเคราะห์องค์กรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์