ดร.จิราพร สตางาม

ดร.จิราพร สตางาม

  • ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาที่สอน: ชีววิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]