ดร.จุฑามาศ ดวงกมล

ดร.จุฑามาศ ดวงกมล

 • ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1503 โทร 02-975-6999 ต่อ 1322

email:

พ.ศ. 2566

 1. A.Waehayee, C. Duangkamol, M. Chotsawat, T. Lerdwiriyanupap, T. Pewklang, H. Nakajima, T. Butburee, A. Kamkaew, S. Suthirakun, and T. Siritanon. Controlling the Photocatalytic Activity and Benzylamine Photooxidation Selectivity of Bi2WO6 via Ion Substitution: Effects of Electronegativity. Inorg. Chem. 2023, 62, 8, 3506–3517
 2. C. Duangkamol, S. Wangngae, S. Wet-osot, O. Khaikate,K. Chansaenpak.,Rung-Yi Lai, and A. Kamkaew. Quinoline-Malononitrile-Based Aggregation-Induced Emission Probe for Monoamine Oxidase Detection in Living Cells. Molecules 2023, 28(6), 2655
 3. C. Duangkamol, P. Muangsopa, S. Rattanopas, P. Wongsuwan, T. Khrootkaew, P. Chueakwon, N. Niamnont, K. Chansaenpak, A. Kamkaew. Polarity and viscosity-sensitive fluorescence probes for lipid droplet imaging in cancer cells. Dyes and Pigments. 2023, 216, 111365.

พ.ศ. 2565

 1. S. Wet-osot., T. Pewklang., C. Duangkamol., P. Muangsopa., U. Ngivprom., K. Chansaenpak., A. Ngernsoungnern., P. Sritangos., N. Chudapongse., Rung-YiLai., and A. Kamkaew. N-Tosylindole-coumarin with high fluorescence quantum yield and their potential applications. J Molec Struct. 2022, 1260 (15), 132840.
 2. Waehayee., S. Singsen., C. Duangkamol., H. Nakajima., W. Sangkhun., T. Butburee., A. Kamkaew., S. Suthirakun., and T. Siritanon. Interfacial defects induced Z-scheme formation in Ag3PO4/MCo2O4 (M = Cu, and Zn) heterostructures for enhanced dye photodegradation and benzylamine selective photooxidation. J Photochem and Photobiol A: Chem. 2022, 430 (1), 113956.

พ.ศ. 2564

 1. S. Worakaensai., S. Kluaiphanngam., S. Wet-osot., R. Charoenwattanasatien., U. Ngivprom.,C. Duangkamol., A. Kamkaew., and Rung-Yi Lai. Design of a surrogate for high throughput screening of fatty aldehyde reductase engineering. Chem. Commun., 2021,57, 13373-13376
 2. Pewklang., S. Wet-osot., Sirilak Wangngae., U. Ngivprom., K. Chansaenpak., C. Duangkamol., Rung-Yi Lai., P. Noisa., M. Sukwattanasinitt., and A. Kamkaew. Flavylium- Based Hypoxia-Responsive Probe for Cancer Cell Imaging. Molecules. 2021, 26 (16), 4938

พ.ศ. 2563

 1. C. Duangkamol., W. Phakhodeea., and M. Pattarawarapan. Potassium Periodate Mediated Oxidative Cyclodesulfurization toward Benzofused Nitrogen Heterocycles. Synthesis. 2020, 52, 1981-1990.

พ.ศ. 2562

 1. C. Duangkamol., P. Batsomboon., A. E. Stiegman. and G. B. Dudley. Microwave Heating Outperforms Conventional Heating for a Thermal Reaction that Produces a Thermally Labile Product: Observations Consistent with Selective Microwave Heating. Chem. Asian J. 2019, 14, 2594 – 259.

พ.ศ. 2561

 1. W. Phakhodee., C. Duangkamol., N. Wiriyaa. and M. Pattarawarapan. A convenient one-pot synthesis of N-substituted amidoximes and their application toward 1,2,4- oxadiazol-5-ones. RSC Adv., 2018, 8, 38281.
 2. P. Songthammawat., S. Wangngae., K. Matsumoto., C. Duangkamol., S. Ruchirawat. and P. Ploypradith. Bioinspired Diastereoconvergent Synthesis of the Tricyclic Core of Palodesangrens via Diels−Alder Reaction, LiAlH4-Mediated Isomerization, and Acid- Mediated Cyclization. J. Org. Chem. 2018, 83, 5225−5241.