ดร.รพีแพรว สดคมขำ

ดร.รพีแพรว สดคมขำ

  • ปร.ด. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1503 โทร 02-975-6999 ต่อ 1322

email: [email protected]

พ.ศ. 2563

  1. Ukyo yamashita,  Nobuto Yoshonari, Rapheepraew Sodkhomkhum, Natthaya Meundaeng, Takumi Konno, Hydrogen-bonded metallosupramolecular helices composed of a nona-protonated spherical Rh III4Zn II4 cluster with twelve carboxylate arms. CrystEngComm, 2020, 22, 2700-2704.

พ.ศ. 2562

  1. Vuthichai Ervithayasuporn, Supphachok Chanmungkalakul, Nut Churinthorn, Thapakorn Jaroentomeechai, Sasikarn Hanprasit, Rapheepraew Sodkhomkhum, Pusthira Kaewpijitb and Suda Kiatkamjornwong, Modifying Interlayer Space of 1 Montmorillonite with Octakis(3-(1-2 methylimidazolium)propyl) Octasilsesquioxane Chloride.  Applied Clay Science 171/2019; 6.

พ.ศ. 2560

  1. Rapheepraew Sodkhomkhum, Manlika Masik, Sarayut Watchasit, Chomchai Suksai, Jaursup Boonmak, Sujittra Youngme, Nantanit Wanichacheva, Vuthichai Ervithayasuporn, Imidazolylmethylpyrene sensor for dual optical detection of explosive chemical: 2,4,6-Trinitrophenol Sensors and Actuators, B: Chemical  245/2017;665.

พ.ศ. 2559

  1. Sudip Mohapatra, Thanawat Chaiprasert, Rapheepraew Sodkhomkhum, Rungthip Kunthom, Sasikarn Hanprasit, Preeyanuch Sangtrirutnugul, Vuthichai Ervithayasuporn: Solid-state Synthesis of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Supported N-Heterocyclic Carbenes/Imidazolium salts on Palladium Nanoparticles: Highly Active and Recyclable Catalyst. ChemistrySelect 10/2016; 1(16).
  2. Rapheepraew Sodkhomkhum, Vuthichai Ervithayasuporn: Synthesis of poly(siloxane/double-decker silsesquioxane) via dehydrocarbonative condensation reaction and its functionalization. Polymer 01/2016; 86.

พ.ศ. 2557

  1. Supansa Chimjarn, Rungthip Kunthom, Prapassorn Chancharone, Rapheepraew Sodkhomkhum, Preeyanuch Sangtrirutnugul, Vuthichai Ervithayasuporn: Synthesis of Aromatic Functionalized Cage-Rearranged Silsesquioxanes (T8, T10, and T12) via Nucleophilic Substitution Reactions. Dalton Transactions 11/2014; 44(3).

พ.ศ. 2556

  1. Vuthichai Ervithayasuporn, Rapheepraew Sodkhomkhum, Thapong Teerawatananond, Chuttree Phurat, Pranee Phinyocheep, Ekasith Somsook, Tanakorn Osotchan: Unprecedented Formation of cis- and trans-Di[(3-chloropropyl)isopropoxysilyl]-Bridged Double-Decker Octaphenylsilsesquioxanes. European Journal of Inorganic Chemistry 07/2013; 2013(19).