ดร.สหัสษา พีงาม

ดร.สหัสษา พีงาม

  • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาที่สอน: ฟิสิกส์

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503 โทร 02-975-6999 ต่อ 1322 

email: [email protected]

พ.ศ. 2566

  1. Pariyothon J, Chanalert W and Peengam S. (2023). Long time variations of precipitable water vapor estimated from sunphotometer and ERA5 re-analysis observations in the main regions of Thailand, The 9th Academic Science and Technology Conference 2023

พ.ศ. 2564

  1. Tohsing, K., Peengam, S., & Janjai, S. (2021). Comparison of solar spectrum from measurements and that from radiative transfer model under overcast sky condition. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1719, No. 1, p. 012032). IOP Publishing.

พ.ศ. 2563

  1. Sahussa Peengam, Korntip Tohsing and Serm Janjai, The estimation of solar irradiance under overcast sky from a radiative transfer model, The 10th National Graduate Conference, June 25-26, 2020

พ.ศ. 2561

  1. Charuchittipan, D., Janjai, S., Pretummasoot, N., Buntoung, S., & Peengam, S. (2018). Mapping of cloud cover from satellite data over Thailand. Science, Engineering and Health Studies, 69-76.

พ.ศ. 2560

  1. Peengam, S., & Tohsing, K. (2017, September). An investigation of cloud base height in Chiang Mai. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 901, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.

พ.ศ. 2559

  1. Sahussa Peengam, Supansa Chaibin and Rungrat Wattan, Evaluation of a Model to Estimate Global Radiation on Inclined Surfaces Using Data Measured at Nakhon Pathom, The 9th Silpakorn University International Conference in Academic Research and Creative Arts Integration of Art and Science, February 11-21, 2016