ดร. สาธิต เอี่ยมจงจันทร์

ดร. สาธิต เอี่ยมจงจันทร์

 • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาที่สอน: จุลชีววิทยาและชีวเคมี

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503 โทร 02-975-6999 ต่อ 1322

email: [email protected]

พ.ศ. 2564

 1. Wongkuna S, Janvilisri T, Phanchana M, Harnvoravongchai P, Aroonnual A, Aimjongjun S, Malaisri N, Chankhamhaengdecha S. (2021) Temporal Variations in Patterns of Clostridioides difficile Strain Diversity and Antibiotic Resistance in Thailand, Antibiotics, 10(6), 714; https://doi.org/10.3390/antibiotics10060714

พ.ศ. 2563

 1. Aimjongjun S, Reamtong O, Janvilisri T, (2020) Lectin Affinity Chromatography and Quantitative Proteomic Analysis Reveal that Galectin-3 is Associated with Metastasis in Nasopharyngeal Carcinoma, Scientific Reports, Oct 5;10(1):16462. doi: 10.1038/s41598-020-73498-y

พ.ศ. 2562

 1. Aimjongjun S, Mahmud Z, Jiramongkol Y, Alasiri G, Yao S, Yague E, Janvilisri T, Lam EW. (2019) Lapatinib Sensitivity in Nasopharyngeal Carcinoma is Modulated by SIRT2-Mediated FOXO3 Deacetylation. BMC Cancer, DOI: 10.21203/rs.2.11556/v2
 2. Mahmud Z, Gomes AR, Lee HJ, Aimjongjun S, Jiramongkol Y, Yao S, Zona S, Alasiri G, Gong G, Yagüe E, Lam EW. (2019) EP300 and SIRT1/6 Co-Regulate Lapatinib Sensitivity Via Modulating FOXO3-Acetylation and Activity in Breast Cancer. Cancers (Basel). 28;11(8).
 3. Prattapong P, Ngernsombat C, Aimjongjun S, Janvilisri T. (2020) CRISPR/Cas9-Mediated Double Knockout of SRPK1 and SRPK2 in a Nasopharyngeal Carcinoma Cell Line, Cancer Rep (Hoboken) 2020 Apr;3(2): e1224. doi: 10.1002/cnr2.1224. Epub 2019 Nov 27
 4. Yao S, Mahmud Z, Sachini N, Aimjongjun S, Saavedra-Garcia P, and Lam E. Characterization of FOXO Acetylation. FOXO Transcription Factors, Methods and Protocols, (2019) Link Wolfgang. Humana Press 1064-3745

 

พ.ศ. 2561

 1. Aimjongjun S, Mahmud Z, Yao S, Saavedra-García P, Janvilisri T, and Lam E. (2018) Lapatinib resistance in nasopharyngeal carcinoma is mediated through Sirt2-modulated FOXO3 deacetylation. Nasopharyngeal Carcinoma Gordon Research Conference, New Perspectives on the Virus-Host Interplay in Nasopharyngeal Carcinoma and Their Impact on Diagnosis and Therapeutic Interventions. The Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong, China
 2. Aimjongjun S, Mahmud Z, Yao S, Saavedra-García P, Janvilisri T, and Lam E. (2018) Lapatinib resistance in nasopharyngeal carcinoma is mediated through Sirt2-modulated FOXO3 deacetylation. IUBMB Advanced School 2018, Frontiers in Infection-Associated Cancer. Maha Vajirunhis Building, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 3. Aimjongjun S, Reamtong O, and Janvilrisri T. (20180 Glycoproteomics comparison of nasopharyngeal carcinoma cells with different metastatic potential. RGJ-Ph.D. Congress19. Jomtien Palm Beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
 4. Aimjongjun S, Ziman M, Yao S, Saavedra-García P, Janvilisri T, and Lam E. (2018) Lapatinib resistance in nasopharyngeal carcinoma ismediated through Sirt2-modulated FOXO3 deacetylation. International Conference on Cancer Research & Pharmacology. Edinburgh,Scotland,United Kingdom.