ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาลัยปทุมธานีเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “สสอท.สู่วิถีชีวิตใหม่ยั่งยืน:ต้นแบบสุขภาพด้วยhealth model”

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตัวแทนอาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาลัยปทุมธานีได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "สสอท.สู่วิถีชีวิตใหม่ยั่งยืน:ต้นแบบสุขภาพด้วย health model" ณ มหาวิทยาลันสยาม จัดโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. เพื่อนำความรู้มาสร้างแบบแผนทางสุขภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรให้มีสุขภาพดีต่อไป