นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย แผน ก. มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาเภสัชกรรมไทย และ สาขาการผดุงครรภ์ไทย รุ่นที่ 1 ที่สอบ ใบประกอบวิชาชีพ จาก สภาแพทย์แผนไทยผ่านด้วยคะแนน ในระดับดีเด่นและดีเยี่ยม

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย แผน ก. มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาเภสัชกรรมไทย และ สาขาการผดุงครรภ์ไทย รุ่นที่ 1 ที่สอบ ใบประกอบวิชาชีพ จาก สภาแพทย์แผนไทยผ่านด้วยคะแนน ในระดับดีเด่นและดีเยี่ยม