สาขาการแพทย์แผนไทย

ผศ.ดร.วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฑิมพิกา เอี่ยมเย็น

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อภิญญา สายอินด๊ะ

อาจารย์ประจำ

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

แพทย์ไทยประจำคลินิก

 

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์

หัวหน้าสาขา

  อาจารย์ ดร. ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิ่ง

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช

อาจารย์ประจำ

ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล

อาจารย์ประจำ

ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

รศ. ดร. พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

อาจารย์ประจำ