บุคลากร

สาธารณสุขศาสตร์

ผศ. ดร. ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ชัญณัชชา บุญรัตน์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุจิตตรา เอกภูมิ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พันธะกานต์ ยืนยง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทย

รศ.ดร.วัฒนา ชัยธวัช

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ ดร. ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

อาจารย์ประจำ

ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิสิฐพัฒน์ เจริญภักดี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุวิมล แรงกล้า

อาจารย์ประจำ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ สราวุธ รุ่งแจ้ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ชุลี โนจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สิทธิชัย สิงห์สุ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ เพชรผกา มูณี

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขา

อาจารย์วรรษธรา ธรรมชูโต

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อรรถ ดีพินิจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์บัลลังก์ สุวรรณโชติ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อนิวรรตน์ รัตนะ

อาจารย์ประจำ

เทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขา

รศ.ดร.มนัส จงสงวน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สิริน ฟองศิริไพบูลย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. ธัญวิสิษฐ์   เจริญยื่ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จีรภา น้อยสีเหลือง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ณฐมน เทียนมณี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.คชวรรณ์ บางพันธุ์วิมล

อาจารย์ประจำ

รศ. พล.ต.อดิศักดิ์ หนูหน่าย

อาจารย์ประจำ

ผศ. ดร.ปิยพร ณ นคร

อาจารย์ประจำ

ผศ. พ.อ.หญิง อัญชลี   วิศวโภคา

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร. มาลินี พงศ์เสวี

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ชมัยพร วงศ์วรรณ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.พรรณี  บุตรเทพ

อาจารย์ประจำ

รศ.ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา

อาจารย์ประจำ

พันเอก ทรงศักดิ์ ศรีจินดา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.สุริยพงศ์ กุลกีรติยุต

อาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ เกษราภรณ์ นามมุลตรีปัดตา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ อภิญญา สายอินต๊ะ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. จุฑามาศ ดวงกมล

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.จิตรลดา​ บุญ​ดิษฐ์​

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ สุกฤษฎิ์ พรมแตง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. สหัสษา พีงาม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. รพีแพรว สดคมขำ

อาจารย์ประจำ

ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. ณัฑพร มโนใจ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดรุณี รอดมา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร. วันเฉลิม ชนะเลิศ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ วงศธร งามเผือก

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ธีระยุทธ สมบุญ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ภาพตะวัน พละสินธ์ุ

อาจารย์ประจำ

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์

หัวหน้าสาขา

  อาจารย์ ดร. ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิ่ง

อาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช

อาจารย์ประจำ

ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล

อาจารย์ประจำ

รศ. ดร. พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

อาจารย์ประจำ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.อุดม  คมพยัคฆ์

หัวหน้าสาขา

ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา

อาจารย์ประจำ

รศ.จรรยา  เสียงเสนาะ

อาจารย์ประจำ

ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

อาจารย์ประจำ

สิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขา

ดร.บุศเลิศ วงค์โพธิ์

อาจารย์ประจำ

ดร.ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

อาจารย์ประจำ

ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ

อาจารย์ประจำ

ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์ประจำ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย (ก)

ศ. ดร. ทองหล่อ เที่ยงธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย

อาจารย์ กัญญณัช กี่สุวรรณ

หัวหน้าสถาบันเวชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย ก.

เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกพร บัวลอยอ่อน

เลขาคณะสหเวชศาสตร์

นางสาวเพ็ญสร อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสิรินทิพย์  อินทะ

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวณัฐณิชา จำปาแดง

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ

นางสาวอนามิกา แพน้อย

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวจิราพร ส้มแหงม

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์

นายสมพล คนเพียร

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฯ

นางสาวธนันญา นัยเจริญ

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์