ผู้บริหาร

ผศ.(พิเศษ) ดร.นฤนาท ยืนยง

คณบดีสหเวชศาสตร์

 

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.จิราพร สตางาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายวิจัย

ผศ.สมพร จิตรัตนพร

ประธานกรรมการ ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ เพชรผกา มูณี

ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์จันทนา ปราการสมุทร

ประธานกรรมการ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ประธานกรรมการ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ดุษฏีบัณฑิต)

ดร.ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์
ประธานหลักสูตรฯ

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

หัวหน้าสาขาวิชา 

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

 

ผศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์วณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

 

 

รศ. ดร. พ.อ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์  รังสฤษฎ์ สุนัน

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ดุษฏีบัณฑิต)

อาจารย์ วริยา เคนทวาย

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย