สาขาสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ชัญณัชชา บุญรัตน์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุจิตตรา เอกภูมิ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พันธะกานต์ ยืนยง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

อาจารย์ประจำ