สาขาสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์

หัวหน้าสาขา

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

อาจารย์ประจำ