สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

หัวหน้าสาขา

ดร.บุศเลิศ วงค์โพธิ์

อาจารย์ประจำ

ดร.ธัศษณพัฒน์ ปานพรม

อาจารย์ประจำ

ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ

อาจารย์ประจำ

ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ

อาจารย์ประจำ