ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์

ผศ.พ.อ.หญิง สุรีพร พ่วงพงษ์

  • วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน: พยาธิชีววิทยา

การติดต่อ: อาคาร 3

email: [email protected]