พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะสหเวชศาสต์ ได้จัดพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู ในโอกาสนี้ รศ.ดร. พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม รองคณะบดี คณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี ทั้ง 5 สาขาวิชา และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ร่วมผูกข้อมือแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญ กำลังใจ อีกทั้งแสดงความรัก ความผูกพันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์