พิธีรับมอบเสื้อปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้จัดพิธีรับเสื้อปฏิบัติการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปทุมชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และ มีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) เข้าร่วมพิธีรับเสื้อปฏิบัติการในครั้งนี้