พิธีรับร่างอาจารย์ใหญ่ สำหรับปีการศึกษา 2567-2568

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีรับร่างอาจารย์ใหญ่ สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ทั้งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก เพื่อแสดงความเคารพแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะก่อประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกายวิภาคศาสตร์ ใช้ศึกษาเล่าเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัมผัสของจริง ซึ่งไม่มีตำราหรือหนังสือเล่มไหนเปรียบเทียบได้เลย
ด้วยรักและเคารพ