วืจัยสาขาการจัดการระบบสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาการจัดการระบบสาธารณสุข

รศ.จรรยา เสียงเสนาะ หัวหน้าสาขา

พศ.2565

  1. ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเห็นคุณค่าของตนเอง ในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา

พศ.2563

  1. Effects of application Bamboo grove continue to tea level of patients diabetic type 2, Chiang Rak Noi Sub-district,Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
  2. การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ชัญณัชชา อินบุญเชิด

พศ.2563

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Factors that Influence the Quality of Life in the area of Ressponsibility of Health Promotion Hospital Suan Prik thai, Pathumthani Province.

การเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

งานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต/สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข

รศ.วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล

รศ.อุดม คมพยัคฆ์

ศ.ดร.พันทิพย์ รามสูต