ศึกษาดูงานกระบวนการวางแผนดูแลระหว่างคลอด และ หลังคลอด รวมถึงขั้นตอนการผลิตยาสมุนไพร ณ.โรงพยาบาลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ศ.ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ได้นำ นักศึกษาสาขาผดุงครรภ์ไทย สถาบันเวชศาสตร์ การแพทย์แผนไทย (ก) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการวางแผนดูแลระหว่างคลอด และ หลังคลอด รวมถึงขั้นตอนการผลิตยาสมุนไพร ณ.โรงพยาบาลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำงานของระบบโรงพยาบาล และการทำงานเป็นทีมของบุคลากรแพทย์แผนไทยในสถานที่จริง