สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปุทุมธานี ได้พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย