สาขาสาธารณสุขชุมชน ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาสาธารณสุขชุมชน ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีท่าน ดร.นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี รวมถึงผศ.ดร.ปณิธาน กระสังข์ หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ในสาขาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา