สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร. ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี ผศ. ดร. นฤนาท ยืนยง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมแนะนำบริการสำหรับนักศึกษา อาทิเช่น สำนักงานทะเบียน วิชาการ การเงิน ห้องสมุด ดร. ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวปฐมบทโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยกล่าวถึงคำสำคัญในปรัชญาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี คือ รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้