หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (link)
 • กรมควบคุมโรค (link)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (link)
 • สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (link)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) (link)
 • รพ.ต้นแบบ สธ  (link)
 • สภาสาธารณสุขชุมชน (link)
 • สภาการแพทย์แผนไทย (link)
 • สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (link) 
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (link)
 • สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (link)
 • ฐานข้อมูลวิจัย