หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. กระทรวงสาธารณสุข (link)
 2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (link)
 3. กรมควบคุมโรค (link)
 4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (link)
 5. สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (link)
 6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) (link)
 7. รพ.ต้นแบบ สธ  (link)
 8. สภาสาธารณสุขชุมชน (link)
 9. สภาการแพทย์แผนไทย (link)
 10. สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (link) 
 11. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (link)
 12. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (link)
 13. ฐานข้อมูลวิจัย