อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตามแนวทาง Outcome – based education (OBE)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตามแนวทาง Outcome – based education (OBE)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตามแนวทาง Outcome – based education (OBE)ให้กับคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในระบบ on-site และ online เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. 3 และ 5 ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนําไปอ้างอิงข้อมูลและใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น