อาจารย์ จีรภา น้อยสีเหลือง

อาจารย์ จีรภา น้อยสีเหลือง

  • วท.ม. วิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาที่สอน: จุลชีววิทยา

การติดต่อ: อาคาร 3

email: [email protected]