อาจารย์ ธีระยุทธ สมบุญ

อาจารย์ ธีระยุทธ สมบุญ

  • วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาที่สอน: ชีวเคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email:

พ.ศ. 2565

  1. รจนาพรรณ ปั้นกาญจนโต, ภาวิณี อินนาค, มะลิวัลย์ นุ่มนวล, ธีระยุทธ สมบุญ, สุภาพร นามมูลน้อย นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, หรรษา ไทยศรี, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล. การกลายพันธุ์ของยีนฟีนิลอะลานีนไฮดรอกซีเลสในทารกไทยที่สงสัยเป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรีย.วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2565;64(4):223-236

พ.ศ. 2560

  1. Sombun, T., Sawanyawisuth, K., Kaewkong, W., Wongkham, S., & Phimsen, S. Knockdown of Anterior gradient 2 (AGR2) expression suppresses cell proliferation, migration and invasion of metastatic cholangiocarcinoma cells. The 43rd Congress on Science & Technology of Thailand (STT 43). Chulalongkorn University, Thailand. (Oct. 17-19, 2017)
  2. Sombun, T., Sawanyawisuth, K., Kaewkong, W., Wongkham., S., & Phimsen, S. Anterior gradient 2 (AGR2) expression promotes metastasis of cholangiocarcinoma. The 5th Asia Pacific Protein Association (APPA) Conference and the 12th International Symposium for the Protein Society of Thailand (PST). Chulabhorn Research Institute and Burapha University, Thailand. (July 11-14, 2017).