อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา

อาจารย์ ธีระเวช พรมเชียงสา

  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

วิชาที่สอน: ชีววิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]

พ.ศ. 2561

  1. Teerawech Promchiangsa, Anupan Kongbangkerd, Phithak Inthima (2018) Light emitting diode light quality affects shoot regeneration and flowering in Drosera spatulata Labill. Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26-28 April, 2018. 7-10.