อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน

อาจารย์ นิธิภัค ธรรมายน

  • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
  • วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่สอน: สรีรวิทยา

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]

พ.ศ. 2562

  1. Charoenphandhu N, Thammayon N, Teerapornpuntakit J, Wongdee K. Calcium-fortified beverage with absorptive enhancers. Thai petty patent. 2019.