อาจารย์ ภาพตะวัน พละสินธ์ุ

อาจารย์ ภาพตะวัน พละสินธ์ุ

  • ปร.ด. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กำลังศึกษา)
  • วท.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาที่สอน: เคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email: [email protected]