อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

อาจารย์ รังสฤษฎ์ สุนัน

  • ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่สอน:กายวิภาคศาสตร์

การติดต่อ: อาคาร 1 ห้อง 1503 โทร 02-975-6999 ต่อ 1322

email: [email protected]

พ.ศ. 2565

  1. Chairat Turbpaiboon, Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Sukrit Promtang, Anup Pandeya, Rosarin Ratanalekha, Woratee Dacharux. Deep Peroneal Nerve: Orientation and Branching at the Ankle and Proximal Part of the Foot. Volume 74, No.7: 2022 Siriraj Medical Journal, 25 April 2022.

พ.ศ. 2564

  1. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Krai Meemon, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong, Morakot Sroyraya. Seagrape Extract (Caulerpa lentillifera) Prevents Dopaminergic Neuronal Cell Loss by Attenuating Oxidative Stress Apoptosis Via the Nrf2/ARE Pathway. The 25th Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2021. Page 44. 26 Jan 2022.
  2. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Krai Meemon, Jutamaad Satayavivad, Supin Chompoopong, Prasert Sobhon, Morakot Sroyraya. Seagrape Extract (Caulerpa lentillifera) Protects Dopaminergic Neurons against MPP+ Induced Oxidative Stress. The 24th Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2021. 29 Jan 2021:66.
  3. Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Krai Meemon, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong Anti-Inflammatory Effects of Red Seaweed Extracts, Halymenia durvillei on HT-22 Cells Against Tumor Necrosis Factor-alpha and Vascular Cognitive Impairment in Mice Proceedings of the Anatomy Association of Thailand. 5-7 May 2021:25.

พ.ศ. 2562

  1. Rungsarit Sunan, Darunee Rodma, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong. Systemic inflammation attenuated by red seaweed and seagrape extracts in arterial occlusion mouse model. MUSC-TCU Neuroscience Symposium 2019: the Flavor of Neuroscience, 25 Nov 2019:17.

พ.ศ. 2561

  1. Darunee Rodma, Rungsarit Sunan, Chairat Turbpaiboon, Morakot Sroyraya, Memoon Krai, Prasert Sobhon, Supin Chompoopong. Cognitive dysfunction after arterial occlusion improved by ethanol extracts of marine algae. The 23rd Annual Conference of The Thai Neuroscience Society 2018. 24 Dec 2018.