อาจารย์ วงศธร งามเผือก

อาจารย์ วงศธร งามเผือก

  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วท.บ. (จุลชีววิทยา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอน: จุลชีววิทยาและชีวเคมี

การติดต่อ:อาคาร 1 ห้อง 1502 โทร 02-975-6999 ต่อ 1515

email:

พ.ศ. 2565

  1. Vongsathorn Ngampuak, Acharawan Thongmee, Napapan Pongpoungphet, Kanda Wongwailikhit and Panan Kanchanaphum. (2023). “Probiotic Properties of Exopolysaccharide-Producing Bacteria from Natto”. International Journal of Food Science. Vol: 2023, pp. 1 – 10, https://doi.org/10.1155/2023/3298723.

พ.ศ. 2561

  1. Ngampuak, V., Laothong, S., Tachaapaikoon, C., Pason, P., Laohakunjit, N., Ratanakhanokchai, K. and Waeonukul, R. (2018). “Isolation of Exopolysaccharide Producing Bacteria from Thai Traditional Fermented Soybean”. Thai Journal of Agricultural Science. Vol: 49, No: 2, pp. 1 – 4.
  2. Vongsathorn Ngampuak, Supichaya Laothong, Chakrit Tachaapaikoon, Patthra Pason, Khanok Ratanakhanokchai and Rattiya Waeonukul. (2018). “Exopolysaccharide produced by Bacillus subtilis LY 7/16 isolated from Thai traditional fermented soybean and its bioactivities”. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44). pp. 157 – 163.
  3. Laothong, S., Ngampuak, V., Tachaapaikoon, C., Pason, P., Laohakunjit, N., Ratanakhanokchai, K. and Waeonukul, R. (2018). “Improving the Antioxidant Capacity of Soybean Meal via Fermentation using Isolated Bacteria from Thai Traditional Fermented Soybean”. Thai Journal of Agricultural Science. Vol: 49, No: 2, pp. 157-160.
  4. Supitchaya Laothong, Vongsathorn Ngampuak, Chakrit Tachaapaikoon, Patthra Pason, Natta Laohakunjit, Khanok Ratanakhanokchai and Rattiya Waeonukul. (2018). “Isolation of Biosurfactant Producing Bacteria from Thai traditional fermented soybean food”. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44). pp. 218-225.

พ.ศ. 2559

  1. Ngampuak, V., Chookaew, Y. and Dejtisakdi, W.  (2016). “Ethyl Methane Sulfonate-Induced Dunaliella salina KU11 Mutants Affected for Growth Rate, Cell Accumulation and Biomass”. Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. Vol:10, No:7, pp. 420 – 424.